สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สาส์นจากนายกฯ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
ปลัดเทศบาล
สายตรงผู้บริหาร
เทศบาล คืออะไร ?
เทศบาลเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
โครงสร้างทางการบริหารของเทศบาล
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
นายกเทศมนตรีคือใคร/อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
การดูแลการทำงานของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
หมู่ที่ 2 บ้านคลองโพล้
หมู่ที่3 บ้านชำฆ้อ
หมู่ที่ 4 บ้านเขาช่องลม
หมู่ที่ 5 บ้านสวนขนุน
หมู่ที่ 6 บ้านโปร่งสะท้อน
หมู่ที่ 7 บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์
หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล
หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อแป้ง
หมู่ที่ 1 บ้านศรีประชา
Link กระทรวง
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
คำขวัญ
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลชำฆ้อ
พ.ร.บ./พ.ร.ก./ระเบียบ อปท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
รายงานกิจการเทศบาลตำบลชำฆ้อ
ภาระกิจการให้บริการ
งานกิจการสภา
วารสารเทศบาลตำบลชำฆ้อ
งานการเงิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกาศ
อื่นๆ
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงาน
ประกาศแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี
ประกาศใช้เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาสามปี 2560-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่3)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่1
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาน พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่1)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่3
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561-2565
งานงบประมาณ
เทศบัญญัติ 2559
เทศบัญญัติ 2560
แผนดำเนินงาน 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติ 2562
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานการเงิน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2556-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2556-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2558
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2560-2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
เมนูทางขวา
คู่มือ
ขั้นตอนร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
แนวทางการให้เทศบาลตำบลชำฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยง
สายตรงผู้บริหาร
ช่องการติดต่อ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
แผนซื้อจ้างประจำปี(e-GP)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแผนซื้อจ้าง(คตง)
ประกาศราคากลาง ประจำปี
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศตรวจรับพัสดุ
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
หนังสือรับเดือนมกราคม 2561
หนังสือรับเดือนมีนาคม 2561
หนังสือรับเดือนเมษายน 2561
หนังสือรับเดือนพฤษภาคม 2561
หนังสือรับเดือนมิถุนายน 2561
หนังสือรับเดือนกรกฏาคม 2561
หนังสือรับเดือนสิงหาคม 2561
หนังสือรับเดือนกันยายน 2561
หนังสือรับเดือนตุลาคม 2561
หนังสือรับเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนอัตรกำลัง๓ปี
หนังสือรับเดือนธันวาคม 2561
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือรับเบี้ยยังชีพฯ
คู่มือการร้องทุกข์
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศต่างๆ
คู่มือการติดต่อราชการเทศบาลตำบลชำฆ้อ
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลชำฆ้อ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลตำบล ประจำปี ๒๕๕๙
การดำเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (แบบ สขร.1)
รายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ประกาศงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
เอกสารดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.235.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 612,514

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1819 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.