สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     พ.ร.บ./พ.ร.ก./ระเบียบ อปท. 
พ.ร.บ./พ.ร.ก./ระเบียบ อปท.
พ.ร.บ./พ.ร.ก./ระเบียบ อปท.  
     พรบ.เทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     คู่มือการดำเนินงานการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553เปิดอ่าน
     - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนตรืในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543เปิดอ่าน
     - กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528เปิดอ่าน
     - พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องท่ พ.ศ.2508เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550เปิดอ่าน
     - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร พ.ศ.2550เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่๒) พ.ศ.2551เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ทะเบียนราฎร พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ระเบียบระหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิดอ่าน
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.235.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 612,591

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1819 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.