สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

 เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไว้  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  สังคม การศึกษา  ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

                1.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา

                1.2 ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยู่ดีมีสุข

                1.3 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และสวัสดิการ

                1.4 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                1.5 ส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

                2.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                2.2 กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่และท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

                3.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุง รักษาถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำและสะพาน

                3.2 การขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง รักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ

                3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนา

                4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                4.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

                4.3 การพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่

                4.4 จัดหาพัสดุในการปฏิบัติงาน

                4.5 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้

                4.6 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ประสานงาน หน่วยงานและองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรสร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา

                5.1 การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการประกอบอาชีพ และกลุ่มอาชีพ

                5.2 การพัฒนา ส่งเสริมการทำเกษตรและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.235.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 612,568

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1819 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.